25 Μαρ 2017

Οργονίτες Δημήτρη Παπαναστασίου Έλ Χιώρ

ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ EINAI
σύνθεση κρυστάλλων χαλαζία καί μετάλλων μέσα σέ ρητίνη.
Ή ρητίνη όταν σταθεροποιηθεί, πιέζει καί δημιουργεί
το ‘’πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο’’ μέσα στον κρύσταλλο,
όπου τά άκρα τού κρυστάλλου αποκτούν ηλεκτρική πολικότητα.
Ό οργονίτης λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενος, σέ συνεχή λειτουργία,
μέ υψηλή καί μετρήσιμη αποδοτικότητα.
Ή ενέργεια τής Οργόνης-Πράνα-Αιθέρας-Κί-Τσί-Μάνα,
δέν μεταβάλλεται, κινείται αργά καί χαοτικά.
Οί οργονίτες περιέχουν πολλά μικρά μεταλλικά σωματίδια καί κρυστάλλους, συλλέγουν τήν αρνητική ενέργεια, την μετουσιώνουν σέ θετική καί
τήν απελευθερώνουν.
Τά μεταλλικά σωματίδια καί οί κρύσταλλοι, τό ένα δίπλα στό άλλο, ανταλλάσσουν συνεχώς τήν ενέργεια που έχουν απορροφήσει.
Αυτό συμβαίνει τόσο γρήγορα καί τόσες πολλές φορές ώστε
ή άκαμπτη αρνητική ενέργεια νά ανακινείται καί νά γίνεται
ελεύθερης ροής θετική ενέργεια.
Έτσι λειτουργεί ό οργονίτης.
Δηλαδή μετασχηματίζει τήν αρνητική ενέργεια σέ θετική.
Είναι σαφές γιά εμένα ότι ό οργονίτης έχει θετική επίδραση στόν άνθρωπο αλλά καί στόν χώρο που ζεί καί εργάζεται.
Σήμερα, σέ παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται αύξηση τής ζήτησης τών αιθερικών αυτών μετατροπέων-οργονιτών,
κατά τής συνεχώς αυξανόμενης ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης.
Ό οργονίτης είναι ειδική συσκευή πού περιέχει χαλκό, ορείχαλκο, αλουμίνιο, κρυστάλλους, κατ' εξαίρεση Χρυσό καί Ασήμι.
Είναι ατέρμονος "ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ’’,
δέν ‘’μολύνεται ενεργειακά’’ καί
δέν χρειάζεται ποτέ ‘’ενεργειακό καθαρισμό’’,
όπως τά μέταλλα, οί κρύσταλλοι καί γενικά οί λίθοι.
Απεναντίας όλα αυτά
μπορείτε νά τά καθαρίσετε ενεργειακά
τοποθετώντας τα επάνω ή δίπλα σέ έναν οργονίτη.