30 Μαρ 2017

GANS πεδία πλάσματος Δημήτρη Παπαναστασίου Έλ Χιώρ

....είπαμε ότι Τά GANS
εκπροσωπούν τήν τέλεια αρμονία ενός στοιχείου καί
παρέχουν στό σώμα τό σημείο αναφοράς,
μέσω τών MAG-GRAV πεδίων, 
(πεδία έλξης & απώθησης),
ρυθμίζουν τό σώμα, δίνοντάς του τήν σωστή συχνότητα
στήν οποία πρέπει νά δονείται.
^
Γιά νά γίνει πιο κατανοητό τό πως τά GANS λειτουργούν ώς σημείο αναφοράς γιά τό σώμα,
φέρουμε τό παράδειγμα τής μουσικής ατονίας,
> 
Κάποιος τραγουδά φάλτσα ή άτονα.
Αυτό είναι μία ανισορροπία στά πεδία του
καί γιά νά τό διορθώσουμε
τού παρέχουμε ένα σημείο αναφοράς.
Παίζουμε δηλ. τήν νότα που θέλουμε νά τραγουδήσει σωστά,
πατώντας τό αντίστοιχο πλήκτρο στό πιάνο.
Έτσι ό τραγουδιστής έχει ένα σημείο αναφοράς
γιά τό πώς θά πρέπει νά τραγουδήσει,
έτσι ώστε νά προσαρμόσει τήν φωνή του στό τραγούδι.
< 
Αυτό κάνουν καί τά GANS στόν άνθρωπο.
Εκπέμπουν μέσα από τά πεδία Πλάσμα Ενέργεια,
στήν σωστή Κοσμική Συχνότητα καί
τού δίνουν τήν συχνότητα τής Ισορροπίας - Αρμονίας _ Υγείας
που είναι ή κατάλληλη νά δονηθεί.....
Μέ αυτόν τόν τρόπο λειτουργούν καί ή ουσίες τής ομοιοπαθητικής.
> 
Εφαρμόζοντας τά GANS στήν ζωή μας, χρησιμοποιούμε πεδία γιά νά εξισορροπήσουμε 
&  
συντονίσουμε 
άλλα παρόμοια πεδία.

Καί επειδή ή  υψηλότερη δόνηση αυξάνει &  συντονίζει πάντα τήν χαμηλότερη δόνηση,

όλα τά σώματά μας δονούνται στήν συχνότητα τής ΥΓΕΙΑΣ.